از پای درافتادم و خون شد جگر من (عطار نیشابوری)

 

از پای درافتادم و خون شد جگر من

فَریدالدّین ابوحامِد محمّد عطّار نِیشابوری (۵۴۰ – ۶۱۸ قمری) یکی از عارفان و شاعران ایرانی بلندنام ادبیات فارسی در پایان سدهٔ ششم و آغاز سدهٔ هفتم است.

 

ادامه مطلب